Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

W dniach 1-2 grudnia 2016 roku w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odbył się cykl szkoleń nt. „Źródła finansowania i metody pozyskiwania środków na działania PES”, w ramach działalności Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego.

W bezpłatnym cyklu 2-dniowego szkolenia wzięli udział przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej z regionu koszalińskiego.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się, m.in. jakie są dostępne źródła finansowania organizacji pozarządowych i jak je pozyskać, omówione zostały aktualne nabory. W trakcie warsztatów można było zapoznać się z wnioskiem o dofinansowanie i nauczyć prawidłowego wypełniania go. Omówione zostały również takie zagadnienia, jak podstawy prawne w zakresie realizacji zamówień publicznych, sposób wypełniania ofert realizacji zadania publicznego, umowa na realizację zadania publicznego oraz sposób sporządzenia sprawozdania z jego realizacji.

Szkolenie prowadzili: Pani Anna Łukomska-Dziedzic oraz Pan Mirosław Pawlak.


DSC04692 małe DSC04695małe DSC04698małe

Z przyjemnością informujemy, że Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako partner projektu pn. Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia, (Umowa nr UDA.RPZP.07.04.00-32-K601/12-00 z dnia 21.09.2016) rozpoczęła realizację działań na terenie gmin: Szczecinek, Barwice i Grzmiąca. Od 1 grudnia 2016 r. funkcjonować będą na terenie tych gmin biura lokalne, ale działania animacyjne już się rozpoczęły. Animatorka lokalna Pani Lidia Pieńkos już od ponad miesiąca spotyka się ze społecznościami lokalnymi i władzami poszczególnych gmin, aby przybliżyć im planowane działania i zachęcić do udziału.

W dniu 28.11.2016 r. przedstawicielki Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, tj. Prezes Zarządu Natalia Wegner oraz Koordynatorka Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Justyna Iwankiewicz, miały okazję uczestniczyć w  XXXII sesji Rady Gminy Szczecinek i przedstawić założenia projektu, korzyści, jakie jego realizacja przyniesie dla gminy oraz zasady dalszej współpracy.

Projekt pn. Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia realizowany jest w partnerstwie  z Fundacją Nauka dla Środowiska , 4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o.o. oraz Aktywa PLUS Emilia Kowalska na terenie 18 gin znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia. W ramach projektu świadczone będą nieodpłatnie usługi na rzecz społeczności objętej rewitalizacją, minimum w zakresie: usług animacyjnych (animacja lokalna ukierunkowana na udział w realizacji projektów zapisanych w programach rewitalizacji), doradztwa i konsultacji w zakresie tworzenia programów rewitalizacji, w tym wyboru obszaru oszacowania wskaźników, zdiagnozowania problemów zidentyfikowania źródeł finansowania oraz umożliwienia realizacji 72 przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie objętym wsparciem projektowym.

Poniżej zdjęcia z XXXII sesji Rady Gminy Szczecinek.


2 4
7 8

W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne, dotyczące zasad realizacji Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) usług rozwojowych w naszym regionie oraz zasad funkcjonowania zarządzanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) narzędzia teleinformatycznego pn. Baza Usług Rozwojowych (Baza, BUR). Spotkanie odbędzie się w związku z planowanym w 2017 roku uruchomieniem projektów wsparcia sektora MŚP w regionie, w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Realizacja wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w obecnej perspektywie finansowej będzie miała zupełnie innych charakter niż uprzednio. Niezwykle ważnym elementem funkcjonowania systemu usług rozwojowych będzie m.in. wyżej przytoczona Baza, gdyż wyłącznie za jej pośrednictwem przedsiębiorcy będą mogli szukać wybranych przez siebie usług rozwojowych, na które chcieliby otrzymać dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niezwykle istotnym jest zatem zapewnienie, aby w ramach BUR zarejestrowało się jak najwięcej różnorodnych podmiotów mogących świadczyć usługi rozwojowe. Proces rejestracji natomiast związany jest, w przypadku chęci świadczenia usług dofinansowywanych ze środków EFS, z koniecznością spełnienia pewnych określonych wymogów.

Mając to na względzie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne, które będzie miało miejsce 14 grudnia 2016 r. w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, przy ul. A. Mickiewicza 41 w Szczecinie.

            W trakcie spotkania przedstawione zostaną informacje na temat stanu wdrażania Działania 6.1 w regionie, a następnie przedstawiciele PARP szczegółowo omówią cele, założenia, sposób funkcjonowania i zasady rejestracji w Bazie.

Równolegle do planowanych prezentacji, dzięki współpracy z PARP, WUP zapewnia potencjalnym usługodawcom możliwość skorzystania z oferty mobilnego punktu rejestracyjnego i dokonania wpisu swojego podmiotu do BUR. Ponadto, dla tych z Państwa, którzy nie zdążą dokonać rejestracji w dniu 14 grudnia br., zaplanowano taką możliwość również w dniu 15 grudnia br., w siedzibie WUP w Szczecinie.

Szczegółowe informacje odnośnie organizacji spotkania znajdą Państwo w załączonej Agendzie. Zgłoszenia dotyczące uczestnictwa w spotkaniu prosimy przesyłać do dn. 7 grudnia 2016 r. do godz. 14:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy załączonego formularza -> Formularz zgłoszeniowy

Jednocześnie, w przypadku zgłoszenia chęci dokonania wpisu swojego podmiotu do Bazy w dniach 14-15 grudnia br., informacja o tym fakcie zostanie przekazana do PARP, którego pracownicy skontaktują się z Państwem przed spotkaniem, celem indywidualnego ustalenia, jakie dokumenty należy posiadać ze sobą w dniu rejestracji.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Martą Bujko-Gryczyńską lub p. Rafałem Rosińskim pod numerem tel. 91/42 56 204

 

Agenda 14-15 grudnia 2016

praca-czeka-na-ciebie

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim „  

poszukuje  osoby do pracy na stanowisku :

KLUCZOWY DORADCA BIZNESOWY /KLUCZOWA DORADCZYNI BIZNESOWA

Szczegółowy opis stanowiska znajdą Państwo poniżej:

KLUCZOWY DORADCA BIZNESOWY KLUCZOWA DORADCZYNI BIZNESOWA

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres mailowy: karrsa@karrsa.pl   do dnia 15 grudnia 2016 roku

podając w tytule maila:

APLIKACJA  KLUCZOWY DORADCA BIZNESOWY/ KLUCZOWA DORADCZYNI BIZNESOWA 

 

Informujemy, że będziemy mogli skontaktować się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

jeremie aktual_10_2014

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

z dniem 23 listopada 2016 r. wstrzymuje nabór wniosków

o pożyczkę z Funduszu Pożyczkowego JEREMIE

w ramach Umowy Operacyjnej

nr 2.5/2016/ZFPJ/6/318

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała w dniu 12 września 2016 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy akceptacji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Umowę Operacyjną nr 2.5/2016/ZFPJ/6/318, na podstawie której będzie realizować zadania Pośrednika Finansowego w ramach konkursu 2.5/2016/ZFPJ dotyczącego produktu finansowego w postaci pożyczki globalnej. Jest to już kolejna edycja środków finansowych wspierająca przedsiębiorców z sektora MŚP. Wysokość utworzonego w ramach KARR S.A. Funduszu Pożyczkowego JEREMIE wynosi ponad 6,34 mln zł.

Oprocentowanie  0,00 %

Ogólne warunki udzielania pożyczek:

 • Maksymalna kwota pożyczki DO 250 000,00 zł
 • Oprocentowanie 0,00 %
 • Prowizja 0,00 %
 • Wymagany wkład własny 0,00 %
 • Czas spłaty do 60 miesięcy (5 lat)

Pożyczka może być udzielona na:

 1. Finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych.
 2. Tworzenie nowych miejsc pracy.
 3. Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych.
 4. Zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia.
 5. Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

Wsparcie otrzymane w ramach funduszu pożyczkowego JEREMIE nie może być przeznaczone na:

 1. Pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Finansowanie celów konsumpcyjnych.
 3. Spłatę pożyczek i kredytów.
 4. Spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek

01-Regulamin Pożyczek FP JEREMIE

02-Wzór Umowa pożyczki

03-Tabela opłat

04-Formy zabezpieczeń

Dokumenty aplikacyjne

05-Formularz wniosku o pożyczkę

06-Formularz_pomocy_de_minimis

07-formularz_informacji_przedstawianych__(obowiazuje_od_dnia_15112014)

08-Kwestionariusz_osobowy

09-Opis działalności przedsiębiorstwa

10-Wymagania treści opinii bankowej

11-Zestawienie_faktur

12-Lista identyfikatorów gmin

Pra­wi­dłowo wypeł­nione (kom­pu­te­rowo) doku­menty pro­simy skła­dać oso­bi­ście od dnia 10.10.2016r. pod adresem:

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A.
ul. Prze­my­słowa 8

II piętro, pok. 324
ponie­dzia­łek – pią­tek godz. 8:00 – 14:00
tel. 94 347−51−75, 94 347−51−74

oraz wersję mailową prosimy przesłać w formacie pdf pod adres: jeremie@karrsa.pl

 

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.