Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

jeremie-aktual_10_2014

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uczestniczyła w V edycji „Zachodniopomorskich Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej” w dniu 26 października br.
w Hotelu Blu Radisson w Szczecinie. Organizatorem konferencji był Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Uczestnicy poznali dobre praktyki pośredników finansowych we wdrażaniu poszczególnych instrumentów oraz korzyści jakie odnieśli przedsiębiorcy. KARR S.A. zaprezentowała swój najnowszy produkt dla przedsiębiorców – pożyczki z Funduszu Pożyczkowego JEREMIE -
kwota do 250 000,00 PLN z oprocentowaniem  0 %, prowizją 0 %, nie wymagającą wkładu własnego. Pożyczki skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub posiadających działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego. Preferencyjna oferta Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających.

20161026_11014320161026_110354

W dniu dzisiejszym pracę rozpoczął punkt informacyjny OWES w Powiatowym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sławnie przy ul. Chełmońskiego 30. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach od 9:00 do 14:00, a także wedle zapotrzebowania po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny (tel. 537 007 336)

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! :)

sławno

W dniu 28 września br. pracę rozpoczął punkt informacyjny OWES w Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie przy ulicy Kościuszki 1A. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach od 9:00 do 14:00, a także wedle zapotrzebowania po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny (tel. 537 007 336).

na stronę

ZAPRASZAMY ! :)

 

Drugi Punkt Doradczy OWES zostanie uruchomiony już w najbliższą środę (5.10.2016 r.) w Sławnie przy ul. Chełmońskiego 30, o godzinie 11.00. Nasi doradcy będą do Państwa dyspozycji w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach od 9.00 do 14.00, jak również wedle zapotrzebowania – zapraszamy do wcześniejszego ustalenia dogodnego dla Państwa terminu i godziny spotkania.

NABÓR WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ Z F.P. JEREMIE

OD DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała w dniu 12 września 2016 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy akceptacji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Umowę Operacyjną nr 2.5/2016/ZFPJ/6/318, na podstawie której będzie realizować zadania Pośrednika Finansowego w ramach konkursu 2.5/2016/ZFPJ dotyczącego produktu finansowego w postaci pożyczki globalnej. Jest to już kolejna edycja środków finansowych wspierająca przedsiębiorców z sektora MŚP. Wysokość utworzonego w ramach KARR S.A. Funduszu Pożyczkowego JEREMIE wynosi ponad 6,34 mln zł.

Oprocentowanie  0,00 %

Ogólne warunki udzielania pożyczek:

 • Maksymalna kwota pożyczki DO 500 000,00 zł
 • Oprocentowanie 0,00 %
 • Prowizja 0,00 %
 • Wymagany wkład własny 0,00 %
 • Czas spłaty do 60 miesięcy (5 lat)

Pożyczka może być udzielona na:

 1. Finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych.
 2. Tworzenie nowych miejsc pracy.
 3. Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych.
 4. Zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia.
 5. Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

Wsparcie otrzymane w ramach funduszu pożyczkowego JEREMIE nie może być przeznaczone na:

 1. Pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Finansowanie celów konsumpcyjnych.
 3. Spłatę pożyczek i kredytów.
 4. Spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek

01-Regulamin Pożyczek FP JEREMIE

02-Wzór Umowa pożyczki

03-Tabela opłat

04-Formy zabezpieczeń

Dokumenty aplikacyjne

05-Formularz wniosku o pożyczkę

06-Formularz_pomocy_de_minimis

07-formularz_informacji_przedstawianych__(obowiazuje_od_dnia_15112014)

08-Kwestionariusz_osobowy

09-Opis działalności przedsiębiorstwa

10-Wymagania treści opinii bankowej

11-Zestawienie_faktur

12-Lista identyfikatorów gmin

Pra­wi­dłowo wypeł­nione (kom­pu­te­rowo) doku­menty pro­simy skła­dać oso­bi­ście od dnia 10.10.2016r. pod adresem:

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A.
ul. Prze­my­słowa 8

II piętro, pok. 324
ponie­dzia­łek – pią­tek godz. 8:00 – 14:00
tel. 94 347−51−75, 94 347−51−74

oraz wersję mailową prosimy przesłać w formacie pdf pod adres: jeremie@karrsa.pl

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności

na:

Wybór Wykonawcy usługi dot. zakupu i  dostarczenia artykułów spożywczych na potrzeby realizacji projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

4/ZK/OWES/2016/AS

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako zamawiający, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty.

Wybrana została oferta, która była zarówno  korzystniejsza cenowo oraz zapewniała krótszy termin realizacji dostawy.

 

Wybrana oferta:

P.H.U. „STRYJEWSKA” z siedzibą w Koszalinie

 

Ww. wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

                                                                                                                      NATALIA WEGNER

                                                                                  /-/ PREZES ZARZĄDU

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.