Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Uprzejmie informujemy, że Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  organizuje spotkanie informacyjne na temat projektu pt.

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

– przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie 7.4 RPO WZP 2014-2020

 

W ramach projektu udzielamy dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (w tym dla spółdzielni socjalnych).

 

Spotkanie  odbędzie się w dniu 23 lutego w godz. 10.00-11.00  w siedzibie

Starostwa Powiatowego w Koszalinie przy ul. Racławickiej 13

Sala 409, IV piętro

 

Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, NGO,  GOPS, MOPS, PCPR, kościelne osoby prawne, spółdzielnie socjalne a także osoby fizyczne chcące założyć przedsiębiorstwo społeczne (w tym uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej) i które w jego ramach chcą zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Wszystkie informacje na temat projektu są  dostępne na stronie www.owes.koszalin.pl w zakładce Dotacje.

Prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie obecności: tel. 094/ 341 63 30, t.janik@karrsa.pl

 

Uprzejmie informujemy, że Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  organizuje spotkanie informacyjne na temat projektu pt.

 

 „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

– przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie 7.4 RPO WZP 2014-2020

 

W ramach projektu udzielamy

Dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

(w tym dla spółdzielni socjalnych)

Spotkanie  odbędzie się w dniu 22 lutego 2017 r. w godz. 10.00-11.00  w Białogardzie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Świdwińska 21a, sala konferencyjna nr 25

Na spotkanie zapraszamy osoby bezrobotne poszukujące pracy w stabilnym przedsiębiorstwie społecznym

Zapraszamy także inne zainteresowane osoby: przedstawicieli NGO, jednostek samorządu terytorialnego, GOPS, MOPS, PCPR, kościelne osoby prawne, spółdzielnie socjalne a także osoby fizyczne chcące założyć przedsiębiorstwo społeczne (w tym uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej) i które w jego ramach chcą zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Wszystkie informacje na temat projektu są  dostępne na stronie www.owes.koszalin.pl w zakładce Dotacje.

Proszę o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie obecności: tel. 094/ 341 63 30, t.janik@karrsa.pl

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

 

TWORZENIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ – SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego” (RPO WZP 2014-2020).

 

    Cel szkolenia:

Szkolenie ma zapoznać uczestników z wymogami, jakie muszą zostać spełnione przez podmioty ekonomii społecznej, jakimi są spółdzielnie socjalne, aby zarejestrować spółdzielnię oraz prowadzić zgodną z prawem i efektywną działalność. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w tym zakresie wiedzy dotyczącej prawa, podstaw ekonomii społecznej, tworzenia biznes planów i prowadzenia działalności gospodarczej.

       Prowadzący:

      Radca prawny -Adrianna Kowalska

      Kluczowy doradca biznesowy – Emilia Kowalska

     Termin 21 luty 2017 r. (wtorek)

    Omówione zostaną następujące zagadnienia:

    Moduł I. – Założenie spółdzielni socjalnej i zapewnienie działalności  zgodnej z wymogami prawa

 • Spółdzielnia socjalna na tle innych podmiotów ekonomii społecznej
 • Założyciele i członkowie spółdzielni socjalnej
 • Zakładanie spółdzielni socjalnejDziałalność gospodarcza a działalność pożytku publicznego spółdzielni socjalnejPrawne aspekty funkcjonowania spółdzielni
  • Wymogi dotyczące zakładania spółdzielni socjalnej
  • Statut spółdzielni socjalnej
  • Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zebrania założycielskiego
  • Zebranie założycielskie
  • Wypełniania formularzy rejestracyjnych Krajowego Rejestru Sądowego
  • Kompletowanie i składanie wniosku o rejestrację do Krajowego Rejestru Sądowego
  • Inne czynności niezbędne do zakończenia procesu rejestracji
 • Działalność gospodarcza a działalność pożytku publicznego spółdzielni socjalnej
 • Prawne aspekty funkcjonowania spółdzielni
 • Łączenie, podział i likwidacja spółdzielni socjalnych

      Moduł II. – Kluczowe elementy modelu biznesowego.

 • Opis planowanego przedsięwzięcia .Nisze rynkowe jako podstawa funkcjonowania na rynku
 • Plan marketingowy: opis produktu, charakterystyka rynku, konkurencja na rynku, prognoza sprzedaży.
 • Plan inwestycyjny: opis planowanej inwestycji, aktualne zdolności wytwórcze, informacja o planowanej inwestycji.
 • Sytuacja ekonomiczno-finansowa: planowane wpływy i wydatki, uproszczony bilans.
 • Zmiana rodzaju działalności gospodarczej – dostosowanie do potrzeb rynkowych i grup odbiorców.

 

Rekrutacja trwa do dnia 17.02.2017 r.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Aby zapisać się na szkolenie należy:

 1. Złożyć formularz zgłoszeniowy do dnia 17.02.2017 r. do godz. 15:00, w jeden z następujących sposobów:
 1. Przygotować wymagane załączniki  – tylko w przypadku gdy podmiot nie złożył ich już wcześniej:
 • – formularz dla osoby fizycznej/ formularz dla podmiotu;
  – statut organizacji;
  – sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)
  – oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis) ;
  – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą) 
 • – wniosek o zwrot kosztów dojazdu – jeśli dotyczy
 • – wniosek o przyznanie opieki nad osobą zależną – jeśli dotyczy

Link do dokumentów : http://owes.koszalin.pl/rekrutacja/
 

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa drogą telefoniczną.

 • Informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr  tel. 94 341 63 30

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  organizuje spotkanie informacyjne na temat projektu pt. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie 7.4 RPO WZP 2014-2020

 

W ramach projektu udzielamy

Dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (w tym dla spółdzielni socjalnych)

 

Spotkanie  odbędzie się w dniu 15 lutego 2017 r. w godz. 10.00-11.00  w Karlinie w Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu przy ul. Kościuszki 1 A.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: przedstawicieli NGO, jednostek samorządu terytorialnego, GOPS, MOPS, PCPR, kościelne osoby prawne, spółdzielnie socjalne a także osoby fizyczne chcące założyć przedsiębiorstwo społeczne (w tym uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej) i które w jego ramach chcą zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Wszystkie informacje na temat projektu są  dostępne na stronie www.owes.koszalin.pl w zakładce Dotacje.

Więcej informacji pod numerem tel. 094/ 341 63 30

Serdecznie zapraszamy

/-/ Zespół OWES Koszalin

 

małe - 28.02.17 CB SI 1.8 RPOWZ

 

W imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koszalinie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się 28 lutego 2017 r. w City Box w Koszalinie, godz. 10.00 – 13.30. 

Spotkanie dotyczyć będzie aplikowania o fundusze europejskie z Działania 1.8 – Inwestycje Przedsiębiorstw w ramacg Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Więcej informacji:

Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Aleja Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin

e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl

tel. +48 94 31 77 407

godziny pracy: pn. 7.30-17.30 wt.-pt. 7.30-15.30

www.rpo.wzp.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.