Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

 

logo wybrane

Zapytanie Ofertowe

Na wykonanie zamówienia pod nazwą:

 

ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA PRAWNEGO

DLA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW  EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

w projekcie  pn. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej –Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego

nr projektu RPZP.07.03.00-32-K002/16 z dnia 10.08.2016r.

zapytanie ofertowe 2 ZK OWES 2016

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

logo wybrane

Wybór najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego nr 1/ZK/OWES/2016

W związku z zakończonym postępowanie w sprawie wyboru oferty na „Udzielenie gwarancji bankowej/poręczenia bankowego lub gwarancji ubezpieczeniowej jako  dodatkowego zabezpieczenia  należytego  wykonania  zobowiązań  wynikających  z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” informujemy, że najkorzystniejszą ofertę zgodnie z wymaganiami zapytania złożył:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

ul. Konstruktorska 13,

02-675 Warszawa

logo wybrane

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I SZKOLENIOWYCH DLA GRUP INICJATYWNYCH ORAZ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ OBJĘTYCH WSPARCIEM SIECI ZACHODNIOPOMORSKIEJ OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ” w części II i V

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

logo wybrane

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I SZKOLENIOWYCH DLA GRUP INICJATYWNYCH ORAZ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ OBJĘTYCH WSPARCIEM SIECI ZACHODNIOPOMORSKIEJ OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ””

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty

logo wybrane

Poniżej zamieszczamy szacowanie wartości zamówienia- zapytanie ofertowe na

„Świadczenie usługi marketingowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w województwie zachodniopomorskim”

Szacowanie wartości zamówienia- ZAPYTANIE OFERTOWE


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.